Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԱՆԱՅՍ ՇՆԱՑԵԱԼՍ:

58. Վասն որ պատրաստեալ են իքահանայութիւն եւ ունիցին կանայս, թէ մինչչեւ իքահանայութիւն մերձեալ իցէ եւ կինն շնայցէ, արձակիցէ զկինն եւ առն չիշխէ լինել. եւ այրն իքահանայութիւն մատիցէ: Ապա թէ կամք իցեն կեալ ընդկնոջն, քահանայ ոչ կարէ լինել, զի ոչ ընդունի զնաեկեղեցի եւ ոչ կանոնք:

«Իշխան առնէյերկաքանչիւրսն. եւ աշխարհականաց ամուսնանալ զկնիմահու առն կամի, իսկ դոցա - ոչ. բայց տեսցի ընդունելիդատաստանաւե: