Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔՈՐԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ:

63. Քորեպիսկոպոսք են ըստօրինակի եւ ըստ կարգի եօթանասիցն իբրեւ լծակիցք եւգործակիցք վասն փութութեան որ յաղքատս կատարելոցէ:

«Գաւառի տեսուչ թարգմանիքորեպիսկոպոսն եւ ձեռնադրող է խոնարհագոյն աշտիճանաց որ ի վայր է քահանայութեան: Հակառակ է գրոցդատաստանի եպիսկոպոսաց զարս աշխարհականսքորեպիսկոպոս առնել եւ կամ զտգէտ քահանայ, կռփիչաղքատաց եւ ոչ տեսուչ, զի եւ եպիսկոպոսն տեսուչթարգմանի եւ նոքա` գործակիցք նոցաե: