Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՐԵԱՑ:

76. Հարցումն: Եթէ այր ոքոչ լինիցի ի գործ արութեան եւ կինն ելանէ ի նմանէ, եթէ ոք զկինն զայն կին առնիցէ, ընդ հանե՞ալ կանայսնպարտ է համարել զայնպիսին եթէ անխի՞ղճ ունել: Կամթէ այրն չարձակէ զկինն ի բաց եւ ասէ այսպէս եթէ` ինձմասն հասեալ է յԱստուծոյ, կա'ց եւ պաշտեա' զիս, մեքզի՞նչ պատասխանի տացուք:

Պատասխանի: Չէ' արժանարձակել, եւ ոչ ձեզ թողացուցանել նմա:

«Եդեալ է եւ այս դատաստանկանոնական . ներմամբ ի կամս ապաստան է հաճ ել ընդերկաքանչիւրսն, նմանապէս եւ դատաւորաց եկեղեցւոյե: