Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԱՆԱՆՑ ՈՐՔ ԶԱՐՍ ԻՒՐԵԱՆՑ ԹՈՂՈՒՆ:

95. Եթէ կին ոք յառնէ ելանէ, կալցեն եւ անդրէն յայր իւր տացեն, եւ մանաւանդ զորվարձանօք իցէ վարձեալ եւ ոչ բոզաբար, թէպէտեւ վաճառիցէ, թէպէտեւ յաղախնութեան կալցէ. թէ կամք իցեն`հոգեւոր եւ բարի խրատու եւ սիրով կալցի: Ապա թէ այրնչարաբարոյ իցէ եւ կամ պոռնիկ, կամ հանգանակող եւարբեցող, եւ կամ այլ ինչ խեղական, գանիւ եւ խրատուկշտամբեսցեն զայրն եւ հնազանդեցուսցեն զերկոսեան. ապա թէ ազատ է, տուգանօք եւ խրատու զայրն ի կարգածցեն: Ապա թէ դիւափոխի այրն, կինն պաշտեսցէ զնա:

«Եթէ որպիսի պատճ առաւ կինելցէ յառնէ եւ թէ չելցէ, եւ այդ նշանակեալ է եւ մերզիջմամբ յաղագս երկիւղի մեծագոյն վնասու. նաեւկանոնական հրամանաւ յօժարեցաք եւ այժմ զայս իսկզՍրբոց դնել զբան, զի զանզգամ խրատել հրամայէ զկինեւ զայր: Եւ զի յայտ արասցուք թէ կամք մեր ո'չզհակառակն կամի կանոնաց - թէ կամք լիցի դատաւորացայլոց առնուլ ինչ ի մերոցն` առցէ, ապա թէ ոչ` կանոնքհաստատուն կացցէե: