Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆՈՒԱՆԵԱԼ ՀՈՂԱԴՐԱՄԱՑ:

117. «Հողադրամդ այժմանուանեալ ո'չ է ի կանոնական հրամանաց, զի կանոնքզանկողին եւ զայլ ինչ այսպիսիս զոր ունի յիշատակէ: Արդ` յայտ է թէ դրամդ հողոյ ի կապալաւոր քահանայիցեղեւ վաճ առել զգերեզմանս, մինչ զի եւ հաղորդիառնուլ դրամ եւ աւետարանի: Բայց քրիստոնեայք ըստյուսոյ տան զդրամն հողոյ. այնոքիւք ո'չ շատանան, այլբռնադատեն եւ գայթակղեցուցանեն, որում համար տալոցեն, կամ զի այլոց քահանայից ըստ կարի տալ կամեցան, յայնմանէ ուսան եւ իւրքն պահանջել: Այլ չէ' պարտքահանայից եթէ ոչ կոչիցէ քահանայ մեռելոյն երթալ իմեռեալ. ապա թէ սիրելի իցէ եւ կամ ըստ այլ պատճ առի իսուգ երթիցէ. մի առցէ ինչ: Իսկ քահանայ վախճ անեալոր յաշխարհի իցէ, թէ չիցէ ժառանգ` դատաւորաց լիցի, որպէս ցուցեալ է ի վիճ ակս նոցա իսկ զհասոյթսն առցէիւր եպիսկոպոսն եւ զհանդերձսն եւ զանկողինսն, զի նաէ ձեռնադրող նորա, եւ զժողովուրդն ըստ կամաց իւրոյտայցէ յայլ քահանայ: Ապա թէ ժառանգ իցէ եւ արժանի, մի' փոխեսցէ իսկ յանարժանից փոխիցէ, զի ժողովուրդժառանգութիւն ոչ է, բայց եպիսկոպոսի: Քահանայնզժողովուրդ ձեռնադրէ, այլ ոչ ոք ի տանէ, զի կանոնքոչ հրամայէ զեղբարս իրիցանց ուտել ի ժողովրդենէ, նոյնպէս ո'չ լինել ժողովուրդ եպիսկոպոսին, կամ թէիցէ կին եւ որդիք միայն: Այսպէս եւ իւրաքանչիւրձեռնադրողք ձեռնադրեայսն կալցեն: Իսկ հայրապետ զիի բազմաց ձեռնադրի, բազումք կալցին. այլ տունն իբազմաց վայելէ` բազմաց լիցի, որպէս եւ գրեալ է. ապաթէ ոչ կամեսցի հայրապետն` իւր լիցի: Իսկ զխաչ եւզգիրք եւ զշուրջառ զոր տայ հայրապետն եպիսկոպոսին, զնոյն առցէ ի մահուն իսկ զոր իւր ստացեալ իցէեպիսկոպոսին. մի' առցէ այլ նովին զեպիսկոպոսարարնու'մ կամի շնորհիցէ. այլ զիւրն որպէս կամի` արասցէ: Նոյնպէս արասցէ եպիսկոպոսն քահանային թէ' իցէժառանգ, թէ ոչե: