Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՏԱՒՈՐԱՑ:

16 . Կարգեցին առաքիալքն եւեդին հաստատութեամբ - եթէ որք են յաշտիճ անդատաւորութեան եւ իշխան են առնել դատաստան, եթէթիւրիցէ եւ աչառիցէ երեսաց եւ պարտաւորիցէ զարդարնեւ արդարացուցանէ զպարտաւորն, եւ մի' եւս կացցէ իկարգի դատաւորութեանն եւ պատուհասեալ կշտամբիցի, զի ոչ իմացաւ զգրեալսն աստուածային ձեռամբնյօրէնսն Մովսիսի եթէ` մի' խոտորեցուսցես զիրաւունսի դատաստանի եւ կաշառ ի վերայ իրաւանց մի'առնուցուս:

«Ի դատաստանէ դատաւորացս եւկանոնական հրամանացս ուսաք` մի շնորհս յաշտիճ անսնլինել եւ եկեղեցւոյ զդատողութիւնն. եւ եթէ արտաքոյիրաւանց եւ աչառանօք վարիցի, անկցի յայնմ շնորհէ: Զի գոն դատաստանք եւ դատաւորաց ի վեհիցն քան զնոսա`գիտողացն զիրաւունս օրինացնե: