Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ:

123. «Եւ վաճ առք ըստ հրամանիթագաւորաց կարգեսցին ի քաղաքս, կամ յիշխանաց ըստհրամանի թագաւորաց, թէ' ի քաղաքս կամ յաւանս, կամյայլ ինչ տեղիս ի գաւառս: Եւ նախահոգութեամբ զչափսեւ զկշիռս եւ զոյգս նոքա դիցեն տեսանելովզզօրութիւնս վաճ առին: Կարգեսցեն եւ կռփիչս միշտորոնել եւ տեսանել, զի մի' նենգութիւն ինչ արասցեն: Այլ խարդախիցն խրատ ըստ հրամանի իշխանացն լիցի: Գողիցն ի չափսն եւ ի կշիռսն հատուցանել չորեքկին, եւ յանդիմանութեամբ նշաւակել ի զարհուրումն այլոց: Իսկ դահեկանահատիցն եւ դրամակոփիցն զձեռսնհատանել հրամանաւ իշխանաց:

Իսկ զմաքսն առնուլ իրաւապէսյորժամ ի քաղաքս կամ ի գաւառս եկեալ վաճ առիցեն: Այլմի' լիցի յանցս ճ անապարհաց մաքսել եթէ ոչ վաճառիցեն, բայց վարձս միայն թէ ի թշնամեաց ընդ նոսագնալով պահիցեն: Այլ մաքս հրամանաւ լիցի թագաւորաց. եւ իշխանք նմանապէս ի հրամանս նոցա մաքսիցեն:

Այլ ի վաճ առս խաբողացզտգէտսն` ըստ գողիցն հատուսցի:

Իսկ զգին հացի եւ զգինւոյ եւզայլոց այսպիսեաց ըստ քաջաբերութեան ամի կամ ըստայլ իմիք պատճ առի, նմանապէս ըստ նուազութեան եւըստ այդպիսեացդ պատճ առի փոփոխել ի վեր եւ ի խոնարհթագաւորաց լիցի հրամանաւ եւ իշխանաց` յիշատակելովգաւառապետաց եւ ժողովրդապետաց: Այլ անհաստատ լիցիփոխելն յաղքատաց ըստ կարեաց վաճ առողաց, եւ կամփարթամաց անկարոտից վաճ առողաց: Բայց իշխանք ի վերեւ ի խոնարհ զգինն առնել ուղիղ տեսլեամբ արասցեն, զի մի' մշակք եւ այլ ինչ գործօնեայք, նմանապէս վաճառականք, վրիպեալ զրկիցին յիւրաքանչիւր յերկանց. եւ կամ դատաւորք ճ շգրիտ քննութեամբ ըստ հրամանիիշխանաց առնիցենե: