Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՐՈՑ ՍԵՐՄԱՆՑ:

13. «Եթէ բացեալ ոք հորցորենոյ եւ կամ այլոց սերմանեաց յիւրոց կամյօտարաց ի ներքս թողցէ հանել ի նմանէ եւ մեռանիցի, մահու դատաստան լիցի. եւ եթէ ախտասցի, բժշկութեաննեւ խափանածոյն տուգանեսցի զի պարտ էր թողուլ մինչյելանել հոտոյն եւ այնպէս զգուշանալ: Եւ այդ ըստայդմ կացցէ դատաստան: Սակայն ի վարձու կալեալն եւկանխաւ զգուշացեալն տեսցի ճ շգրիտ քննութեամբ, նմանապէս եւ բռնադատեալնե: