Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՀԱՊԱՐՏԱՑ ՄԵՌԵԼՈՑ:

71. Եւ եթէ հասանիցեն ումեքմեղք մահապարտութեան եւ մեռանիցի, կախեսջիք զնազփայտէ եւ մի' ագանիցի մարմին նորա ի փայտին, այլթաղելով թաղեսջիք զնա ի նմին աւուր, զի անիծեալյԱստուծոյ է ամենայն որ կախիցի զփայտէ:

«Զի թէպէտ ամենայնօրինադրութիւնս ոչ միայն առ ճ առն, այլ եւ առ իմիտսն բազում ունի պատճ առս, այլ մեզ որքանհարկաւորն է իրաւանց դատաստանի առնլի է: Եւ զի անդԻսրայէլի զազգայինոցն ասացաւ թաղել զմարմինս, եւզի մերոց թագաւորաց ոչ հրամայեցաւ զհաւատացեալսպանանել, բայց միայն խրատել: Իսկ եթէ այլազգիպատահի ի մահ դատապարտելն, ոչ է արտաքոյ իրաւանցզբնութիւնս պատուելոյ աղագաւ թաղել տալ հրամանյորում աւուր եւ իցէե: