Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԹԷ ԳՐԱՒՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱՒ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՇԱՐԺԵՆ Ի ԲԱՐՁԱՆՑ Ի ԽՈՆԱՐՀ ՎԱԶԵԼ ԵՒ ԸՆԴ ԴԺՈՒԱՐՍ ԵՒ ԸՆԴ ՁԻՒՆՍ ԵՒ ԸՆԴ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՍՊԻՍԻ ԳՆԱԼ:

7. «Եթէ յասացելոցդ եւյայդպիսեացդ պատահի մանկանց, ամքն ըստ սպանմաննդատիցի յորդորողին եւ կէս վնասու լիցի եթէ մահլիցի, մանաւանդ թէ վնասեալն առաւել լիցի ամօքն: Ապաթէ խոնարհ - կիսու կէս լիցի, որպէս մետասանից եւտասնամենից. եւ այլ եւս խոնարհագոյնքն նովիմբդատեսցին. զի որպէս կանոնք ըստ վարդապետաց ոչարդարացուցանէ բնաւին զայդոսիկ, նա' եւ ո'չդատաստանն: Եւ եթէ կատարելոց իրդ լիցի, դովիմբդատիցիե: