Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶՊՏՈՒՂ ԱՅԳԵԱՑ ԵՒ ԶԱՅԼՈՑ ԱՐՄՏԵԱՑ:

60. «Վաճ առել եւ գնել բազմացպատահի զպտուղս յամի յուսով շահի. եւ թէ լիցիպակասել, արժան է վաճ առողին ամբողջ զգլուխն պահելո'չ միայն յաղագս յուսոյն, այլ եւ վասն աշխատութեան: Եւ եթէ շահիցի` որ չիցէ խաբէութեամբ, մի' զղջացեալվաճ առողն դարձուսցէ, զի վաճ առք յաջողմամբբազմապատիկ շահս տան: Սակայն աւուրք փորձի երեքվկայիւք լիցի տասն օր. եւ կատարածն ցուցաւ ըստիրաւանցե: