Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐԴՒՈՑ ՈՐ ԹՈՂՈՒՆ ԶԾՆՈՂՍՆ:

91. Եթէ ուրուք որդի, որոցծնողն առաւել հաւատացեալ իցէ եւ առաքինի ի կարգսԱստուծոյ, հեռանայցէ ի պատճ առսաստուածապաշտութեան եւ արհամարհիցէ եւ զարժանն եւզիրաւ պատիւ ծնողացն չհատուցանիցէ, նզովեալ լիցի:

«Եւ այսմ դարձեալ յոյժպատուէր ի գրոց, թէպէտ եւ յաղագս ասացեալ աղանդոյնառաւել զգուշացուցանէ, որք ի պատճ առսաստուածապաշտութեան արհամարհել զծնողսն տային. յաղագս այնորիկ զառաւելութիւն եդ զհաւատոյ ծնողին: Զի եւ Տէր զխափանիչ աստուածապաշտութեան զծնողսնհրամայեաց թողուլ, այլ նոքա եւ զլաւսն. յաղագսայնորիկ զնզովսն եդին իրաւացիե: