Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԳ. ՄՐՋՄՆԱՌԻՒԾ
(63 V=61 I=93 ag=14 C=14 C=159 D)

Յանմարդայբնակ լեառն կայմռջիմի մեծայգուն քան զոչխար մի. գայ առիւծն եւխառնակէ ընդ նմայ. եւ ծնանի նոցա զաւակ, որ կէսանձին առիւծ է եւ կէսն մրջէման. եւ կոչեն զնայմրջիմառիւծ. եւ յորժամ ծնանի դիմէ առ մայրն. զիկերիցէ հունդ. եւ ոչ կարէ ուտել. զի հայրն մսայկեր է. եւ դիմէ առ հայրն. զի կերիցէ միս. եւ ոչ կարէ ուտել. զի մայրն հնդակեր է. եւ այսպէս երթայ եւ գայ առհայրն եւ առ մայրն. եւ սովոյն սատակի:

Ցուցանէ առակս, թէյայտնայպէս վա՞յ ինձ զդասս անզեղջ մեղաւորացն. զիծնունդ են Աստուծոյ արարչութեամբ եւ սուրբաւազանաւն. եւ դարձեալ ծնանին սատանայէ մեղաւքեւ անաւրէնութեամբ. դիմեն առ Աստուած եւ հաւատան, որ կայ Աստուած. եւ գիտեն, որ դատաստան կայ. եւ ոչկարեն ուտել զկերակուրն Աստուծոյ զսրբութիւն եւզապաշխարութիւն եւ զամենայն գործս բարեաց. զիմեղաւք կապեալ կան սատանայէ. եւ դիմեն սատանայմեղաւք. եւ ոչ կարեն ուրանալ զԱստուած. եւմիայւորեալ են սատանայ անհաւատութեամբ եւ գիտեն, որ Աստուած կայ եւ յարութիւն. եւ այս պէս են կապեալյԱստուած հաւատով եւ են կապեալ սատանայ չարգործով. եւ ոչ են կատարեալ բաժին սատանայի եւ ոչԱստուծոյ. եւ այսպէս երթան առ Աստուած հաւատով եւառ սատանայ մեղաւք եւ հեշտայսիրութեամբ. եւ կան . Բ. միտ եւ անհաստատ. եւ գայ մահն յանկարծակի եւ հանէզնոսա յաշխարհէ. եւ լինին բաժին դժոխոց։