Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ ԱՅՐ ԵՒ ԼՈՒ
(101 V=99 I=5 ag=88 B=79 D)

Այր մի թագաւորազն սաստիկնեղացաւ լուէ եւ տրուեստեաւ կալաւ զնայ. եւ լունասէ. աղաչեմ զքեզ. մի սպանաներ զիս. զի փոքր է վնասդ, զոր արարի քեզ. եւ նայ ասէ. զոր կարացիր, արարիր:

Ցուցանէ առակս, թէ բնաւ միառներ չար ումեք կեանս քո։ Դարձեալ ցուցանէառակս, թէ պարտ է իշխանաց եւ թագաւորաց եւդատաւորաց` զփոքր չարայգործն հոգալ եւ տանջել. որերկիցեն մեծայմեծ չարայգործն։