Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԶ. ԷՇ ԵՒ ԹՐԻՔ
(106 V=104 I=85 ag)

Էշ մի անկաւ գետն եւ սկսաւխեղդել եւ թրքեաց ջուրն. եւ եկն թրիքն վերայջրին եւ յառաջեաց քան զէշն. եւ ասէ էշն. ո՞վ պեղծ եւչար յորովանէս ելար. ասայ ինձ, թէ զլողալդ 'իյո՞ւր ուսար:

Ցուցանէ առակս, թէ կարիանպատշաճ է, յորժամ տղաք խրատ տան ծերոց եւ կամտգէտքն գիտնականաց:

ՃԶա. 85 D Էշ մի անկաւ գետնեւ թրքեաց. եւ շուրջ գայր թրիքն վերայ ջրոյն. եւասէ էշն. ա՞յ չար` յորովայնէս դեւրս իջար. զլուղդուստի ուսար:

Ցուցանէ առակս, թէ կարի պէտպատշաճ է, յորժամ տղայք խրատ տան ծերոց` եւ տգէտքգիտակաց եւ անմիտք իմաստնոց։