Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԴ. ԱՐՋ ԵՒ ԽԱՂՈՂ
(64 V=62 I)

Գազանք եւ երաք ամենայն 'իմի ժողովեցան վասն խնդրոյ ինչ իրաց եւ ասեն 'իսպասաւորքն իւրեանց. գնացէք խնդիր կերակրոյյամենայն ազգէ. զինչ եւ սահմանեալ է կերակուր նոցա. եւ յառաջ եկեալ առջն ասաց. վասն Աստուծոյ, որ ոչմոռանաք, որ երթաք մի ոմն յայգին վասն խաղողի. եւասեն գործայկալքն, թէ դու երթ. զի հմուտ ես գործոյն. եւ նայ տրտընջէր եւ ասէր զգէլս տեսէք, որ զիս միայնառաքեն:

Ցուցանէ առակս, թէ` ովմարդիք, թէ զինչ գործէք եւ կամ զինչ խորհիք. թէ չարեւ թէ բարի, թէ փարթամանանք եւ թէ աղքատանանք. զայգին Քրիստոսի մի մոռանաք` զյոյսն եւզապաշխարութիւն եւ զղջումն արտասաւք, որ է ողկոյզքաղցրայճաշակ. որով Աստուած կերակրի եւ ցնծայ եւուրախանայ հանապազ։ Դարձեալ ցուցանէ առակս այլմիտք, թէ պատահի, որ բան եւ գործն եւ իրքն մարդոյն 'իպէտք լինի. բաց պատեհլի չէ, որ շուտով յանձն առնու, մինչեւ յոլով աղաչեն զնայ։