Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԻ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԵՒ ՍԱՏԱՆԱՅ
(33 F)

Վարդապետ մի . Գ. օր եւ . Գ. գիշեր քարոզաց վասն խոստովանութեան. եւ մէկ մարդ'ի խոստովանութիւն չէրեկ. եւ սկսաւ լալ եւ խնդիրք արար յԱստուծոյ, թէ այս ի՞նչ պատճառ է. եւ մէկ օրնյորժամ ժողովուրդն ելաւ յէկեղեցուն, տեսաւ 'իյանկիւնն մարդ մի կանկնած եւ ասաց. ո՞վ ես եւ ի՞նչ կու արնես հօտ. եւ ասաց, թէ քո ժողովրդենէս ամանաթ եմ առեր, բէրել եմ մի` յիրենք կու տամ, որ էամօթն։ Եւ ան մարդն սատանայ էր, որ ժամ մեղացն գծլոյն զամօթն կու տանի եւ խստ"վնլուն ժ"մնզամօթն վերայ կու ձգէ. որ չեն խոստ"վնիլ:

ՅԻա. 23 G Հայր ոմն քարոզէ՛րժողովրդեանն աղուհացիցն գալ. . . . . . . . . . եւ ոչ գային. եւ նա յոյժ զարմանայր. օր մի տեսաւ զսատանայ յեկեղեցին եւ հարցանէր զնա՛. զի՞նչ խնդրես աստ. ասէ սատանայ. քո ժողովրդենէդ գողութիւն արեր եմ, դարձեալ զղջացեր եմ եւ ետ բերել, զոր գողացա՛. ասէ. զի՞նչ էիր գողացեա՛լ. ասէ սատանայ. յորժամ կամէին մեղք գործել, առի զամօթն նոցանէ. որ համարձակ գործեցին զմեղքն. այնժամ որ կամին խռովել, դարձեալ տամ նոսա զամօթն. զի մի. . . . . . . . . . Յայնժամ գիտացսուրբ հայրն, որ սատանայ է անամօթ մեղք գործելն եւ խռովիլն ամաչելն. եւ պատմեաց զտեսիլս զայսժողովրդեանն. եւ ամենեքեանն խորհեցան։