Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԸ. ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԹԻՒՆ
(89 2 D)

Քառասուն թիւն բարի է եւունի մեծ խորհուրդ. քանզի մանուկն . Խ. օրն առնուհոգի բանական յորովայն մօրն եւ լինի պատկերԱստուծոյ։ Խ. օր պահեաց Մովսէս եւ Եղիայ եւ տեսինԱստուած. եւ Խ. ամ թագաւորեցին Դաւիթ եւ Սողոմոն. եւԽ. օր պահք սահմանեցին սուրբ հայրքն. զի պահեսցուքսրբութեամբ եւ առցուք կրկին զպատկերն Աստուծոյ, զոր կորուսաք մեղօք. զի թագաւորեսցուք ընդ սուրբսնԱստուծոյ։