Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԵ. ԳՈՂ ԵՒ ՀԱՅԵԼԻ
(ԲԵՐԼ. 90, էջք 165-166)

[Ի]մաստունքն ասեն, թէ գողոմն առնէր բազում գողութիւն. եւ ոչ ոք կարէրտեսանել զնա. զի ունէր առ ինքն ակն մի, որ աներեւոյթառնէր զնա. եւ կուղպակ մի բազում անգամ մտանէր եւգողանայր բազում ինչս եւ գանձս. եւ տեսանէին, որգանձն պակասէր, բայց զգողն ոչ տեսանէին։ Վասն այնհնար իմացան եւ արարին հայելի մի եւ եդին մօտնգանձն. եւ դարձեալ յորժամ եկն գողն, տեսեալզպատկերս նորա հայելին եւ ձգեալ զձեռն ըմբռնեցինզնա. եւ առին զամենայն գանձն, զոր գողացեալ էր, եւգողն սպանին:

Արդ գողն ցուցանէ զսատանայեւ ակն, որ աներեւոյթ առնէր զնա, է հրեշտակականբնութիւնն, որ բոլորովին անմարմին է. զի թէպէտզրկեցաւ շնորհացն, այլ ունի զբնութիւն. զիանմարմին է. վասն այն ոչ երեւի եւ ոչ կարեն ճանաչելզնա եւ ոչ զխաբէութիւն նորա. եւ կուղպակ աշխարհս էեւ գանձն հոգիք եւ տէր գանձին Աստուած եւ յիւրգանձատունն ոչ այլ ինչ ունի պատուական քան զհոգիմարդոյն. յամենայն օր գայր սատանայ եւ գողանայրզհոգիս նահապետաց եւ այլոց եւ տանէր դժոխս. եւ ոչտեսանէին զնա. այլ գանձն Աստուծոյ օր ըստ օրէպակասէր. եւ հնարք արար Աստուած. զի կազմեացզհայելի մի յապակոյ եւ յարճճոյ, այս ինքնյաստուածային բնութենէն, որ նման է յապակոյ յստակ. եւ մարդկային բն"ւէն, որ նման էր արճճի. ուստիկատարեցաւ հայելիս, որ է Յիսուս Քրիստոս Աստուածկատարեալ եւ մարդ կատարեալ. եւ հայելիս այսկազմեցաւ յարգանդի կուսին ձեռամբ սուրբ հոգւոյն. եւ յորժամ հայելիս այս եդաւ աշխարհս եւ սկսաւՔրիստոս քարոզել եւ յայտնել զամենայն մեղս եւզառաքինութիւնս, յայտնեցաւ նենգութիւն սատանայի, որպէս ասէ Յոհաննէս կաթողիկէն. որ առնէ զմեղս, ծառայէ մեղաց եւ հայր նորա սատանայ է. զի սկզբանէսատանայ մեղանչեցաւ. վասն այնորիկ յայտնեցաւ ՈրդինԱստուծոյ. զի լուծցէ զգործս սատանայի. եւ յորժամՔրիստոս տարածեաց զձեռս իւր վերա խաչին, յայնժամըմբռնեցաւ սատանայ, որ էր դժոխային, եւ արտաքսեցաւ[ի] կուղպայէ աշխարհիս, որպէս ասէր Քրիստոս`դատաստան է. զի իշխան աշխարհիս այսորիկ ընկեսցիարտաքս. յորժամ ժողովս սրբոցն գողացաւ սատանայ, Քրիստոս գտաւ դժոխս եւ եհան զնոսա անտի. եւ գողնսատանայ կապեաց բանդս դժոխոցն. զի կրեսցէյաւիտենական տանջանս. եւ փրկեցաւ ազգ մարդկանձեռամբն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ։