Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԶ. ԱՐԱՄԱԶԴ ԵՒ ԱՒՁ
(86 V=84 I)

Արամազդն արար հարսանիսորդոյ իւրոյ. եւ գային ամենայն կենդանիքն եւ բերէինընձայ եւ ոժիտք. գայ աւձն եւ բերէ անուշայհոտտերեւս գեղեցիկ` զվարդն տերեւովն. եւ նայ բացվարեաց զաւձն եւ ասաց. ոչ է արժան առնուլ ինչ 'իթունալից բերանոյ քումէ:

Ցուցանէ առակս, թէ ոչ է պարտառնել պղծոյ եւ անզղջից, որ ոչ կամին դիմել առԱստուած ապաշխարութեամբ եւ արտասուաւք։