Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԹ. ԵՐԿՈՒ ԽԱՉ
(26 ag=30 F)

Մարդ մի յԵրուսաղէմ կերթայրեւ հարիւր ֆլօրի մարդոյ մի մօտ ամանաթ եդ եւ գնաց։Երբ երեկ, ասաց. տուր զիմ ամանաթն. նա ուրացաւ, թէտուեալ եմ. եւ տարաւ յերդումն. եւ զֆլօրին 'իգաւազանին մէջն էր դրել եւ երետ զգաւազանն 'իֆլօրուն տէրն եւ ետ զձեռն վերայ մեծ խաչին եւերդուաւ. եւ ոչ ինչ նշան եղեւ։ Եւ տրտմեցաւ այրն եւ'ի քուն եղեւ. եւ տեսաւ յերազի. զի ասաց փոքր խաչն 'իմեծն, թէ յէ՞ր ո՛չ պատուհասեցեր. եւ ասաց մեծ խաչն, թէ Աստուծոյ դատաստանին եմ թողեր։ Եւ ասաց փոքրխաչն, թէ ի՞նչ Աստուծոյ դատաստան է, այն մարդն կութերահաւատի. եւ զարթեաւ եւ ուրախացաւ։ Եւ ասաց, թէարեկ փոքր խաչն երդուիր։ Եւ եկեալ եդ զձեռն 'իվերայ փոքր խաչին. եւ փակեցաւ ձեռն եւ իբրեւզհուր վառեցաւ. եւ կանչէց, թէ հանդ` ֆլօրին 'իգաւազանիս մէջն է. էառ եւ ուրախացաւ։