Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱ. ԳԻՆԻ
(1 F=3 E)

Թագաւոր կայր եւ մէկ որդիունէր եւ հրաման արար նայիպնոյն, թէ յամէն օր մէկ միզիմ օրդին պատիւ տարէք. եւ տանէին. եւ օր մի մէկնայիպն պատիւ տար[եր] է եւ յիրիկուն տարաւ հօրն'ի տունն եւ գնաց. եւ օրդի թագաւորին խիստ գինով էրեւ բազիայ էլաւ եւ գինին վերան շրջեցաւ եւընկաւ յարտաքնոցն եւ մեռաւ. եւ մէկ այլ օրն գտինմեռեալ։ Եւ թագաւորն հուքմի արար, թէ զինչ որ յիմիշխանութեանս էգի կայ, փակեցէք եւ զկարսընինկոտորեցէք. եւ արարին այնպէս:

Եւ այրի կին մի մէկ որդիունէր եւ զիւ[ր] հնծանն եւ զգինին պահեց եւ յամէնվաղվէնէ եւ յիրիկունն վերայ հացին . Բ. թաս գինիկու տար. որ խմէր. եւ յորժամ մանուկ եղ"ւ, գիշեր մի'ի դուրս ելաւ եւ թագաւորին առիւծն սպանեց. եւթագաւորն վաղիւն կանչեցուց, թէ ով որ զիմ առիւծնսպանեց, թող գայ, որ իւր աղէկութիւն արնեմ. էրեկայրի կին եւ որդին. հարցաւ թագաւոր, թէ ի՞նչ ցեղզառիւծն սպանեցիր. եւ ասաց, թէ գիշերն դուրս էլայեւ հանդիպեցաւ առիւծն. ես սպանի. եւ ասաց մայրն, թէգինով եմ սնուցեալ, եւ ասաց զպատճառն։ Եւ հրամանէհան թագաւոր, թէ այգի տնկեցէք, ապայ զգինին հանցխմեցէք, որ զառիւծն սպնք. չլինի, թէ յաղբընոցնմեռանիք։