Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԿԷ. ՊԼԱՒՐ ԱԿՆ
(25 H)

ՕՐԻՆԱԿ ՎԱՍՆ ՍՈՒՐԲԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ Պըլօր ակն` նշանակէ զսուրբԱստուածածինն, որ սուրբ եւ սպիտակ եւ ցուրտ եւթափանցիկ։ Նշանակէ սպիտակն զկուսութիւն. եւ այն զիցուրտ է` նշանակէ. զի յամենայն մեղաց ցուրտ էր. եւթափանցիկ, որպէս ապակի, եւ առաւել պըլօրն։ Թէ 'իլուսամուտ պատուհանն ջամբ դնեն, նա զլոյս թափանցիկանցուցանէ:

Նոյնպէս կոյսն Մարիամմաքուր էր եւ յստակ եւ սուրբ. եկն լոյսն հօրէ եւինն ամիս բնակեցաւ յարգանդին եւ ծնաւ մարմնով. եւանխախտելի մնաց կուսութիւնն, որպէս լոյսն ոչբեկանէ զակն պլօր:

Եւ վարդապետն որ մեղօք է, նաաղաչէ զսուրբ Աստուածածինն. որպէս պլօրն սափիրաինտայ զօրութիւն, նոյնպէս Աստուածածինն բարեխօսէ եւտացէ վարդապետին մաքրութիւն. որ բանն բերանոյնազդէ յականջս ժողովրդոց, որ մեղքն մեռանի եւ մարդնլուսաւորի հոգով եւ մարմնով։