Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԳ. ՄԻԱՅՆԱԿԵԱՑ ԵՒ ՏԱՃԻԿ ԻՇԽԱՆ
(53 V=51 I=67 B)

Միայկեաց մի եկ գիւղ միքաղցեալ, եւ ոչ անկեալ նմայ հաց. եւ ել շէնէն եւգտաւ զտաճիկ իշխանին ձին, որ էր գիւղն. եւ առնուզնայ եւ տանի միւս գիւղն. ետ եւ էառ հաց մի. հասաւիշխայն եւ ասէ. ով միայկեաց, ընդ է՞ր կարի առատտուէր զծանդրայգին ձին իմ մեկ հաց, իբրեւ զիմար. եւ նայ ասէ. ով բարի իշխան, մի ընդ վար շատայբաներ. զի Քրիստոս հրամայեաց, թէ ձրի առէք եւ ձրի տուէք.

Ցուցանէ առակս, թէ պարտ էզայս ասել առաջնորդին եւ վարդապետին առ ժողովրդին, թէ համբերեցէք եւ մեք տամք զաւրէն Աստուծոյ։