Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԸ. ԱՂՈՒԵՍ ԵՒ ԳԱՅԼ
(68 V=66 I=68 ag=77 B=15 C=15 C)

Աղուվէսն ետես զպանիրնյորոգաթն, երթայ առ գալն եւ ասէ. ո՞վ եղբար, եկ առզպանիրն եւ կեր. զի ուրբաթ է,. եւ ես պաք եմ. եւ եկնգալն եւ ջանար առնուլ զպանիրն. եւ անկօ որոգաթն եւթռաւ պանիրն եւ էառ աղուվէսն եւ սկսաւ ուտել։ Ասէգալն. վայ եղբար, մի ուտեր. ուրբաթ է աւրս, որ չէբարկանայ քեզ Աստուած. եւ ասէ աղուէսն ցգայլն. թէուրբաթն այդ է, որ պարանոցդ անկաւ, եւ այտ էբարկութիւն Աստուծոյ. եւ սկսաւ գալն ցանձել յայսկուս եւ յան կուս. եւ աղուէսն ասէ. ընդ նոյնդ եւ եսցանցեցի երբեմն եւ ոչ զերծայ. եւ ասէ գալն. վայ էինձ. զի նեղիմ չարայչար. եւ ասէ աղուվէսն. ո՞վ եղբար, դու չես վա՞յ. մինչեւ գայ տէր որոգայթիդ:

Ցուցանէ առակս, թէ սգաստլեր, որ չէ խաբիս սատանայէ եւ նենգօր մարդկանէ. զի կապէ սատանայ զմարդ մեղք եւ հեշտութիւն, եւյանժամ տաս վա՞յ անձին քո, որ գայ Քրիստոս 'իդատաստան:

ԿԸա. 75 F Տեսեալ աղվեսուն հորմի եւ վերայ ականատ եւ կտոր մի պանիր վերայ եւառեալ աղվուեսուն բռքար եւ նստաւ զատէն սուտ, թէկուտեմ. եւ էկեալ գալուն տեսեալ եւ ասաց. ի՞նչ կուառնես. եւ ասաց, թէ հոր մի պանիր գտայ եւ առի. կտոր միկուտեմ. եւ գնաց գայլն, թէ ես այլ կու առնում. եւանկաւ հորն. եւ պանիրն զատն ընկաւ. եւ առեալաղուվեսուն պանիրն եւ գնայր դարն վեր. եւ ասէրգայլն. վայ զանտէրս. եւ ասաց աղուէսն, թէ ես եմյանտէր, որ դարս վեր կուերթամ, թէ չէ քեզ հիմահազար տէր գայ։