Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԼԱ. ԱՂԱՒՆԻ
(131 V)

Աղաւնին բնութեամբ բարի էեւ միայմիտ. որ հանապազ զբուն եւ զդադարքն մեկտեղ դնէ. եւ թէ` զինչ որ վնաս որ գայ իւրն, նայ ինքնզտեղն ոչ փոխէ վասն միայմտութեան, բաց թէ մահու չափանհանգիստ պահեն, յայլ տեղ ոչ երթայ:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդն, որբարի է բնութեամբ, նայ գործքն չար մարդոյն նմայանդէպ թըւի. եւ ատէ զնայ մահու չափ եւ անհանգիստպահէ, եւ իւր չարն ոչ խայտառակի։