Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԳ. ՊԵՏՐՈՍ ԱՒԱԶԱԿԱՊԵՏ
(3 F)

Էր վանք մի յԱղէկսանդրիայկանանց եւ էր սահմանք նորա. զի գիշերի այր մարդ ոչբնակէր անդ. եւ էր ժամանակին յայնմիկ միաւազակապէտ . Խ. ընկերօք Պետրոս անուն եւ էկեալ 'իգիշերի դուռն վանիցն եւ թագուցեալ զընկերսն`խաբէութեամբ բացեալ զդուրսն եւ կամեցաւ մտանել եւսպանանել զապաշխարող կանայսն եւ զվանսն թալանել. եւ յաստմանէ հոգոյն եղեալ սքանչելիք. զի եկեալքերցն բերեալ ջուր եւ լվացին զգլուխն եւ զոտսն. եւզջուրն իբրեւ զօրհնութիւն բաժանէին. եւ էր անդապաշխարող մի անկեալ մահիճս . Լ եւ Է. ամեայ դիւէեւ հիւանդութենէ վշտացեալ. եւ օծին ջրովն. եւյարեաւ ողջացեալ. եւ փառս ետուն Աստուծոյ. եւ եկեալյւզկւ[ն] յերկրպագութիւն. եւ աւազակն զղջացաւզչարիսն, զոր առնելոց էր առ նոսա. եւ մէջ գիշերինեկեալ ընկերքն դուռն վանիցն. եւ նայ պատմեացզեղեալ գործսն. եւ էրթեալ ընկերօքն կրօնաւորեցաւեւ այնպիսի վարիւք հասեալ ծերութիւն եւ եղեալժառանգորդ երկնից արքայութեան։