Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼ. ԶԱՒՐՈՒԹԻՒՆ ԱՅԲԻ
(52 F)

Այսպ ունի այբն յինքնզօրութեամբ զ. ԼԶ. գիրն. ա ունի չորս ճեղ քունճ եւ Գ. ճեղ եւ Ա. նրբայդիր, որ լինի . Ը, որ է մինչեւ . Ը`. Աեւ Բ եւ Գ, որ լինի . Զ. Դ, որ լինի . Ժ. Ե, որ լինի . ԺԵ. Զ, որլինի . ԻԱ. Է, որ լինի . ԻԸ. Ը, որ լինի . ԼԶ։ Սս ունի ազ. ԼԶ. գիրն զօրութեամբ յինքն:

չորս . Ժ. էն զ. Դ. պահեց եւ զայլն արար մեզ յէրեւան.

Ամէնն են . ԾՌ. Է պակաս եւ այլն լ[ր]ման.

Կէսն է . ԺԸ. այն, որ տխմար մարդ ինքն յիմանան.

Նոքա են անգին ակունք մէկ քան զմէկ յազիզ ու յէկան։