Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼԷ. ՆԱՆԻՐ ԵՒ ՓԱՌՔ
(105 B=1G)

Իմաստասէր ոմն սահմանեաց. եւ առեալ ցանէին առաջի թագաւորին սերմն խոտի մի, զոր նանիր կոչէին. զի առաւօտուն ցանէին եւ ժամճաշուն բուսանէր եւ ծաղկէր եւ մէջ աւուրն կապէրպտուղ եւ հասանէր եւ Թ. ժամն թափէր զպտուղն եւ 'իմուտ արեգական չորանար խոտն նանիր:

Եւ միտք այն է, զի զայնտեսեալ թագաւորք, իշխանք եւ մեծատունք իմանան, թէայս պ յունայն եւ սնոտի է փառք եւ մեծութիւնյանցաւորիս. եւ նանիրն թէզ կամ հէչ թարգմանի։