Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԱ. ԽՆԱՄԵԽԱՒՍ ՄԵԾԱՏՈՒՆ ԵՒ ԿՈՅՍ
(51 V=49 I=56ag=65 B=136 D)

Այր մի մեծայտուն գնաց 'իխնամէխաւսք որդոյ իւրում ըստ սովորութեան մարդկան. եւ գար կուսն, զոր ուզէր, նստաւ մերձ եւ ասէ. ով հայր, աւրհնեալ է գալուստ քո. ապայ թէ գաս, որ Հռոմերթանք, բարիոք առնես. եւ անդի դառնամք յԵրուսաղէմեւ ապայ ելանեմք Խոր Վիրապն. եւ ասէ այրն. ովորդեակ, ես եկի, որ զքեզ յիմ տուն տանիմ. եւ դուկամիս զիս զրկել տանէ իմէ:

Ցուցանէ առակս, թէ Քրիստոսեկն խնդիր մարդկան, նայ ամենայն ոք ընդ իւրկամացն երթայ եւ ոչ լսէ կոչմանն Քրիստոսի։ Ասէզառակս վարդապետն. յորժամ երթայ քարոզէ. եւ ոչ ոքգայ քարոզն։