Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ձ. ԳԱԶԱՆ ՍՂՈՑԱՁԵՒ ԵՂՋԵՐԲ
(80 V=78 I=42 ag)

Գազան մի կայ 'իյանմարդայբնակ տեղիս. եւ են եղջիւրք նորասղոցայձեւ. մտանէ յանտառն եւ սկսանի խաղալեղջիւրեաւքն ընդ ծայրս ծառոցն. եւ մորջքն բարակպատատին եւ կապին յեղջիւրս նորա. եւ ոչ կարէարձակել եւ սկսանի գոչել. լսեն որսորդքն եւ գանսպանանեն զնայ:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդ որկապի սէր աշխարհիս եւ փառս եւ հեշտանայ մեղսեւ ցանկութիւնս, նայ դիւրաւ գտանէ զնոսա սատանայեւ սպանանէ մեղօք։