Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յ. ՄԵՂՔ
(200/191 D)

Թէ մարդուն զաչքն թրովհանեն եւ թէ ասղով` մէկ է. թէ զմարդն առիւծն խեղդէ եւթէ աղուեսն` մէկ է. մարդ թէ ծովն ընկղմի եւ կամ 'իգետն` մէկ է:

Նոյնպէս մեղքն թէ մեծ լինիեւ թէ փոքր, զմարդն տանջանքն ձգէ. զի ամենայն մեղքհաւասար կոչի:

Յա. 207/196 ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՀԱՄԱՍՓԻՒՌ ԾԱՂԿԻՆ Խնդրեա զնա, յորժամ տանուտէրնցուլն լինի. երթ գեօղն, որ կոչի Դարունք, որջերմուկն է. եւ ել կատար լերինն. անդ գտանեսզծաղիկն. եւ են վէմք . Գ. եւ գտանի մէջ. Գ, վիմացն։Իսկ նշանք . Գ. վիմացն այս են . Ա. չորէքկուսի է սեղանեւ տափակ. եւ տես զմէկ այլն յայլ լերին շուքն, որյարեւմտեան կողմ կայ, զոր անուանեն Նագորդ, որարեգակն մուտն լինի. որ յայն լերին շուքն որ տեղոր հասանի, անդ է ծաղիկն։ Այլք ասացին. թէ կամիսգտնուլ զնա, գտնեա զԲասեն բերդն, որ կոչի Խնձորէ, եւանդ գտանի ծաէիկն։ Եւ այլք ասացին, թէ գտանի 'իՍուրմարի գեօղն, որ կոչի Ձողկերտ։ Երթ փորձեազչափ տեղի եւ գտանես զնա։ Իսկ նշան ծաղկին այս է. մէկ արմատ ունի եւ արձակէ բազուկս . ԺԲ. եւ ունի ամէն. Ա. գոյն մի ծաղիկ. դուդայլ, կապուտակ եւ ծիրանի եւշուշան եւ այլն. զի ամէն գունից զարդարեալ էհամասփիւռ. իսկ ժամանակ ծաղկին այս են. հոռիամսեան . ԻԷ. անցնի։ Այլ պարտէ խնդրել զծաղիկն 'իգիշերի. զի գիշերի պայծառագոյն երեւի յաչսխնդրողաց։ Եւ երբ գտանեն զնա, պարտէ զգուշութեամբաման ինչ վերայ գործել եւ պահել, մինչեւ գտանէ օրբարի եւ աստղաբաշխութեան արհեստն գիտենալ. որլուսնի շնահաւոր եւ զօրաւոր պուրճն եւ անտես 'իչար աստեղաց. նոյնպէս եւ ժամադիտակն, որ էյարեւելեան ցիցն, շնահաւոր եւ զօրաւոր լինի. եւ իւրտանուտէրն անտես չարեացն։ Եւ երբ գտանես զօրն եւզժամն, ապա հան զինքն զգուշութեամբ. որ արմատովն եւմացառովն. որ իսկի իրք չի մնայ տեղն. զի ասացեալեն իմաստունքն, թէ զօրութիւն յայն թագչի, որ մնայ'ի տեղն։ Ապա առ զիւր ծաղիկն եւ խառնեա իւղ անուշ եւ'ի գործ ած այս նշանովս. թէ յականջդ հասուցանես, վերնական ձայն եւ բարբառ լսես եւ հասկանասզամենայն լեզու մարդկան եւ իմանաս զձայն անասնոց, գազանաց եւ թռչնոց։ Ապա թէ յաչսդ հասուցանես, տեսանես զամենայն արարածս առաջի աչացդ։ Իսկ թէ 'իքիմսդ հասուցանես, զհոտ անոյշ յերկնից առնու[ս]։Ապա թէ լեզուդ հասուցանէս, զամենայն լեզուհասկանաս եւ բարբառէս եւ զիմաստութիւն իմաստնոց եւզվարդապետութիւն պատմես։ Ապա թէ մատունսդհասուցանես, զամենայն արուեստս առնես։ Եւ այլբազում ինչ ասացին վասն ծաղկին զօրաւոր հրաշսմեծամեծս. բայց եւ այլք ասացին, թէ Անանիայ ասաց, թէես գտի զնա Ձողկերտ: