Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԷ. ՆՌՆԵՆԻ ԵՒ ՁԻԹԵՆԻ
(138 ag=91 B)

Նռնենին ասէր ընդ ձիթենին, թէ ես կարմիր նուռնունիմ եւ աղէկ եմ քան զքեզ. եւ ձիթենին ասէր ընդնռնենին, թէ ես պտղատու եմ եւ ձէթ շնորհեմ լուսատումարդկան։ Ցուցանէ նռնենին զթագաւորն եւ ձիթենինզքահանայն. քանզի թէպէտ եւ գեղեցիկ է թագաւորն, այլո՛չ աժէ քահանայն. քահանայն աժէ թագաւորն. զիքահանայն հալածիչ է խաւարի, որ հալածէ զխաւարն 'իհոգւոց մարդկան։