Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


ՄԽԱ. ՄԵԾԱԶԳԻ ԿԻՆ Ի ՀՌԱՔԵԼ
(33 C=33 C 2 )

Կայր Հռաքել քաղաքմեծազգի կին մի ծեր, իբրեւ զմայր ամենայն քաղաքաց. գնացին կանայք առ նայ քաղաքէն եւ ասեն. տեսէ՞ր. զիլուաք, եթէ բազում կանայք քաղաքէս առոգնայքարարին. եւ նա ուրախացաւ եւ ասէ ցնոսա, թէ աւրհնեալէ Աստուած, դստերք իմ. ով որ ուժիկ ունի եւ լուսիկ, ն[ա] ասէ ժամանակն. որ առուգնայք առնեն. զի ժամանակսաշնանային է եւ երկիր լցեալ է բարեաւք. եւ դուք միհամէք, թէ միտք ունէք, դստերք իմ:

Այսպէս եղեւ բարի ժամանակն, յորժամ Աստուած մարդ եղեւ եւ հրաւիրեաց զմարդիկյերկինս. եւ բազումք մարդկանէ յարանց եւ 'իկանանց մեռան տառապանօք եւ գնացին զհետ Յիսուսի`անդադար գոչէ ասելով, եթէ եկայք առ իս ամենայնաշխատեալք մեղաց եւ [մ]ի [յա]մէք. զի մահն գող է, եկեսցէ յանկարծակի եւ Սողոմոն ասէ. յիշեայզարարիչն քո յաւուր մանկութեան. զի վասն ամենայնմեղաց քոց ածցէ քեզ Աստուած դատաստան. եւ Պուղոսասէ. այն է բարի ժամանակն, որ փրկէ զքեզ դառնտանջանաց. զի Աստուած դատաստա՛ն յաթոռողորմութեան է նստեալ եւ բաշխէ ամենայն[ի] զշնորհս, որ խնդրի նմանէ. եւ դիմէն սրտի մտաւք առ նայ. վասնորոյ ասէ առաքեալն. զվերինն խորհեցարուք, ո՛ւրՔրիստոսն յոյսն մեր, որ առնէ զհոգիս ձեր, գնացարուքառ նայ բարի գործաւք եւ ուղեղ հաւատով. զի դուք գինքայրեան նորայ էք եւ Հայր եւ Հոգի նորայ սիրէ զձեզ, եթէ հրաժարիք յամենայն պիղծ գործոց։