Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԶ. ՐԱԽՃԱՆ ՎԱՍՆ ԵՐԿՈՒ ԴՐԱԽՏԱՊԱՆԱՅ
(16+17 D=31 ՄԽ. Ի ՎԱ, էջք 35-37)

Դարձեալ րախճան ասի, թէ Բ. այր առն միում դրախտապան էին. եւ ժամանակ աշնանն, յորժամ զպտուղ ծառոցն ժողովէին, Բ. դրախտապանարանցն . Բ. անկաւ . Ա. բաժին նռնենի ծառերուն . Կ. նուռն. եւ խորհեցան միասին ծախել զ. Կ. նուռն եւզգինն բաժանել։ Իսկ յաւուր միում մի ընկերն ոչ էր 'իտանն. եւ գնօղ եկն նռանցն. յայնժամ ընկեր, որ տանէր, վաճառեաց զ. Կ. նուռն զ. Ե. յ. Բ. դրամ, որ ժողովի. Կ. նռնէն . ԻԴ. դրամ. եւ մինչ գնաց գնօղն, եկն միւսընկեր նռանն, որ ոչ էր մօտ. եւ ասէ. ոչ է իմ կամ. որզ. Ե. նռան յ. Բ. դրամ տանի. թող զիմ նռներն յետ բերէ. յայնժամ ընկերն որ վաճառեալ էր, եհաս եւ յետդարձոյց զգնօղ նռանցն եւ Բ. բաժին արարին` զ. Լ. նուռնինքն էառ եւ զ. Լ. ընկերոջն ետ. եւ սա զիւր բաժիննծախեաց. զ. Գ. ն մի դրամ վաճառեաց. գինն մին . Ժ. դրամ. եւ երկրորդին որ զերկուսն մի դրամ վաճառեաց, լինիգինն ԺԵ. դրամ. եւ այս որիշ որիշ վաճառելովսբովանդակն եղեւ. ԻԵ. դրամ:

17 D Արդ` հարցանելի է, թէառաջին վաճառելովն . Ե. յ. Բ. դրամ ծախեցաւ. եւ Կ. նուռն. ԻԴ. դրամ միատեղեցաւ. եւ երկրորդ վաճառելովս այլ. Ե. ն յ. Բ. դրամ վաճառեցաւ. զի մինն զերեքն մէկ դրամվաճառեցաւ եւ մինն զերկուքն մէկ դրամ, որ լինի. Ե. Բ. դրամ։ Արդ` զի՞նչ է պատճառն, որ յառանջն այլ . Ե. ն. Բ. դրամ վաճառեցաւ. եւ ԻԴ. բովանդակեցաւ. դարձեալ եւերկրորդ վաճառելովս այլ . Ե. . Բ. դրամ վաճառեցաւ. եւսա . ԻԵ. դրամ բովանդակեցաւ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԶԻ նորա . Գ. ն`երեքն մէկ դրամ` Ժ. դրամ եղեւ. սորա . Ի. ին . Ժ. դրամեղեւ նորա դէմ. իսկ Ժ. նուռն այլ Բ . Բ. լինի . Ե. դրամ. բովանդակի երկոցունցն. ԻԵ. դրամ։