Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼԹ. ՈՐԴԻ ՄԵԾԱՏԱՆ
(109 B=6 G)

Իմաստասէր ոմն ետեսզմեծատան որդին. զի անառակութեամբ մաշեալ էրզգանձս հօրն եւ յետոյ աղքատացեալ եւ դատարկմնացեալ յամենայնէ` նստեալ յանկիւնի մի` ուտէր աղեւ հաց վերայ գետնի. եւ ասէ ցնա. ով որդեակ, եթէայդպէս պարկեշտ կեցեալ էիր դու յառաջագոյն, այժմ 'իվերայ բարձի մեծագնոյ նստէիր եւ բազում ախորժկերակուրս եւ խորտիկս ուտէիր եւ անուշ համ գինիըմպէիր:

Ցուցանէ առակս, թէ բազումյիմար մարդիք, յորժամ տէր լինին ապրանաց եւ բազումընչից, սկսանին ուտել եւ ըմպել եւ արբենալ տվէ եւ'ի գիշերի անառակ վարիւք, պարիւք եւ քնարիւք. եւյորժամ հատանի այն, զգենուն պատառատուն եւմուրանան։