Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՁԷ. ՍՈՒՐԽԱՄԱՀԻ
(131 D)

Ասեն իմաստունքն, թէ կայ ազգմի ձուկ, որ սուրխամահի կոչեն, որ ծնանի քաղցրջուրս. եւ յորժամ մտանէ ջուրս ծովուն, ոչ կարէաճել անդ. զի դառն է, այլ յորժամ առնու զհամ քաղցրգետոյ, որ ծով մտանեն, ելանէ ծովէն եւ գայ 'իջուրս գետոյն եւ անդ բազմանայ եւ աճէ:

Ցուցանէ զքրիստոնեայսն, որքծնանին քաղցր ջուր աւազանին. թէ անկանին դառնծով աշխարհիս, որ է մեղքն, ոչ հեշտանան եւ աճին բարիգործօք, մինչեւ ճաշակեն զքաղցրութիւն գետոցաստուածային պատուիրանացն եւ դիմեալ անդ աճեն եւբազմանան առաքինութեամբ սնանելով յաղբերս յայս, որ յարդարեցաւ գետոյն. որ ասէ. որ ոք ծարաւիցէ, եկեսցէ առ իս եւ արբցէ։