Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԵ. ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԲԺԻՇԿ ԵՒ ԱԳԻ ԻՇՈՅ
(25 V=23 I=10 A)

Իմաստուն բժիշկ մի քաղաքմի հռչակաւոր եւ հարեալ զփողն իւր եւ ժողովեցանբազումք առ նայ. եւ նայ ասէր բարձրայգոյն ձայնիւ, թէգիտեմ ես զ[պ]ա[տ]ճառս ամենայն ցաւոց. եւ սեալ եմզդեղ եւ զսպաղանիս նոցա. գայ այր մի եւ ասէ. ա՞յ բարիհաքիմ, գալառ իշոյ դեղ գիտես. եւ նայ ասէ. այոյ. գնայ`կարի քաջ. բեր, որ տեսանեմ եւ դնեմ ազգի ազգի մլհամեւ սպեղանեմ զնայ. եւ նա եհան ծոցուն ագի մի իշու, որ չորացեալ էր, եւ ասէ. ողջացոյ զսայ. զի կամէր ծաղրառնել զհաքիմն. եւ ասէ հաքիմն. ով դու, այր փառօոր, անհնարայ է, թէ ողջանայ դայ բժշկաց. զի իշուն ագինմիայն կայ. ապայ թէ Աստուած խոնարհի եւ յանձն առնէ. նայ միայն է կարող եւ բժշկել եւ ողջացուցանել զդայ`ամենայկարող զաւրութեամբն իւրով, լնուլ եւ կատարելզպակասութիւն անդամոց դորայ` զգլուխ եւ զփորոտինեւ զամենայն անդամքն ոսկերաւքն եւ մսաւքն եւմորթաւքն եւ ջլաւքն.

Ցուցանէ առակս, թէ կայ մեզամենեցուն, ով եղբարք, յայտնապէս, թէ այս պէս եղաքամենայնք. զի առ մեզ միայն անուն կարգիս մնաց եւգիտութիւնս եւ զհաւատս եւ յայլ բարեաց աւտարացաք, եւ այս ոչ է մեզ աւգուտ առաջի Աստուծոյ. զի ասէՔրիստոս. ոչ ճանաչեմ զձեզ նենգաւոր մշակք. բացկացէք յինէն. զի առ ձեզ միայն մնաց անունքրիստոնէութեան. եւ ամենայն մեղք բազմացան մէնջմարդկան եւ հաւատք առանց գործոց մեռեալ է։ Ապայգիտասջիք. զի աւրէնք եւ սուրբք ոչ կարեն բժշկելզմեզ եւ զձեզ. ապայ թէ Աստուած յանձն առնուր եւ գարկրկին մեզ խնդիր, նայ կարող է բժշկել եւ նորոգելեւ ազատել զմեզ:

ԻԵա. 108ag Եկեալ բժշկապետ մի'ի քաղաք մի. ձայնէր եւ ասէր ընդ մարդիկք, թէ խիստբժիշկ եմ. եւ ամենայն ցաւոց դեղ ունիմ. եւ զհիւանդնողջ առնեմ։ Եւ այր մի կամէր ծաղր առնել զհաքիմն. եւառեալ իշու ագի մի. եւ պահեաց զնա ընդ հանդերձովն, եւ ասէ ընդ հաքիմն. ով իմաստուն բժիշկ, գայլն խածեալէ զիմ իշուկն. կարես զիմ իշուն դեղ առնել` որողջանայ։ Եւ ասէ հաքիմն. խիստ քաջ. գնա՛ բեր դեկանմի, որ տամ սեւ մլհամի եւ սպիտակ, որ ողջանայ. եւայրն զիշու ագին եցոյց եւ ասէ. այսօր կարես դեղառնել. եւ նա ասէ` ո՞վ այր, այդոր Աստուած կարէ դեղառնել` որ ստեղծիչ է, ես զի արդ կարեմ իշուն ագին, որէ նշան է իշուն, զէշ առնել.

Վա՛յ մեզ. զի նշան է մնացէալ'ի մեզ քրիստոնէութեան, որպէս այն շուն ագին. անուամբ միայն եմք քրիստոնեայք` եւ ո՛չ գործովք։Ասէ` հաւատք առանց գործոց մեռեալ են. եւ հաւատ առանցգործոց դատարկ է. մարմին առանց հոգւոյ մեռեալ է, նոյնպէս եւ հաւատ առանց գործոց։