Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԲ. ԱՂՈՒԵՍ ԳԵՏԱՏԱՐ
(72 V=70 I=81 ag=82 D)

Աղուէսն գետն անկաւ եւեղեւ գետայտար եւ խոստացաւ Աստուծոյ մարազպան միխուկն. զի ելանէ գետէն. եւ զերծաւ եւ ելաւ 'իգետէն. եւ սկսաւ ճեմել եւ մոռացաւ զմարզպան խուկն, զոր խոստացօ Աստուծոյ. խայտար յեզր գետին եւասէր, թէ Աստուած ինչ կարիք ունի. զծուխս խնկեն, որյաւդս ցնդի. եւ ահայ շարժեցաւ դարափն գետին. եւ սկսօաղուէսն գալ դարափն վար գետն. եւ նայ լալովգոչեաց եւ ասէ. ո՞վ Աստուած, ես խնդիր ելայմարզպան խնկին. որ բերեմ, զոր ուխտեցի քեզ:

Ցուցանէ առակս, թէ ոչ է պարտմոռանալ զուխտն Աստուծոյ, զոր նեղութեան քոուխտես. այլ հատոյ եւ կատարեայ եւ յիշեա զնեղութիւնքո եւ զհանդիպեալ նեղութիւն քո մի մոռանար:

ՀԲա. 104 B Աղվեսն մի գետնյանցաներ եւ ընկաւ պտոյտն. կանչէր եւ ասէր. է՞սուրբ Գորգ, է՞ սուրբ Գորգ, հասիր ինձ եւ հան զիս այսյարկէս. ես քեզ մէկ մազմէն խունկ բերեմ. հասաւ իւրսուրբ Գորգ եւ եհան զինքն. ազատեցաւ գետոյն եւ 'իյահէն եւ երթայր հետ դարփշոց մի. նստաւ տրտնջէր եւասէր. զգէշս եւ զառակս տեսէք, որ քանի յաշխարհսմարմնով կային սուրբքն, նա վերայ կառաց եւ 'իվերայ ձիոց կային եւ զաշխարհս լացուցեալ էին . Ա. օրմն մարտիրոսացան, Աստուծոյ սիրելի եղեն. ամ հիմակաշար կառնուն եւ ապա կուփրկեն զմարդն 'ինեղութենէ. ուստի եւ աղուեսն զայս ասէր, յանկարծակիշարժեցաւ փուշ դառն եւ վրան կուբլչէր. կանչեցաղուեսն եւ ասէր. հասիր սուրբ Գորգ. ես մազմէն ուկէս բերեմ քեզ խունկ. ողորմեցաւ եւ հասաւ, օգնեցսուրբն Գորգ եւ ազատեց զնա. չի կեցաւ աղուեսն 'իլուր. երթայր անհոգ տնտնջէր եւ ասէր. ահա այլառակտեսէք. ո՞ւստի է ինձ խունկ, որ քեզ բերեմ, սուրբԳորգ. ո՞վ եմ ես, պէզիրկան եմ թէ խանութպան. ո՞ւստի էինձ խունկս. ոչ ես ունիմ, ոչ քեզ բերեմ. մինչդեռ զայսասէր եւ տրտնջէր, յանկարծակի հանդիպեցան նմաորսորդք եւ թողին վերայ զքերծերն. նա աղուեսնվազէր եւ կանչէր. վա՛յ, վա՛յ սրբոց պարտականիս. է՞սուրբ Գորգ, հասիր ինձ յօգնութիւն. ես խնդիրմազմանին եմ ելեալ. որ տանէի քեզ զխունկս. եւ գառնմի այլ բերեմ քեզ. նա չի հասաւ. կալան զնա շներն եւ 'իտարէ տար տանէին. նա գայթէր եւ ասէր, թէ վա՛յ սրբոցպարտականիս. եւ կալեալ զնա կենդանի քերթեցին եւթողին. ապա երեւեցաւ նմա սուրբն Գորգ եւ ասէ. է՛շուն խաբուսիկ, արեամբ ես ներկեալ, բայց մարտիրոսոչ լինիս. այլ պարտօք մեռանիս:

Այս այն մարդ է, որ Աստուծոյխոստանայ կամ խաչի կամ եկեղեցոյ կամ սրբոց կամմարդոյ եւ յետոյ խաբէ եւ չի տա. նա ինքն տեսնու, թէինչ բերէ վրան Յիսուս Քրիստոս կամ սուրբք նորա. վասն այն խոստումն տալ պիտի ըստ սաղմոսին, թէ ուխտդիք եւ կատարեցէք. ապա թէ ոչ, յետոյ մեծ փաթերակիհանդիպի այնպիսի երդմնազանցն եւ սուտասացն:

ՀԲբ. 23 C Աղուեսն գետնանկաւ եւ եղեւ գետայտար եւ կուխեղդվեր. նա խոստացաւԱստուծոյ մարզան մի խունկ եւ զերծաւ գետէն եւսկսաւ խայտեալ եւ ճեմել եւ մոռացաւ զխունկն, զորխոստացօ. եւ ասէր, թէ Աստուած, ի՞նչ կարիք ունի իմխնկին, որ յաւդս ցնդի. եւ ահա օր մի հանկածակիշվին դրին զինքն փախ . Է. էին եւ հաս ու հաս ածինզինքն. եւ նայ անտանելի ձայն ածէր եւ ասէր. ա՞յԱստուած գիտեմ` վաճառ կու գնայի, որ զքո մարզանխունկն բերէի, զոր խոստացեալ եմ:

Ցուցանէ առակս, թէ չէ պարտզխոստն մոռանալ, զոր Աստուծոյ ես խոստացեալ 'ինեղութեան ժամանակին. այլ կատարեայ զուխտն եւյիշեայ զնեղութիւնն։