Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԵ. ՋԵՐՄՈՏ ԵՒ ՈՒՐՈՒԿ
(85 V=83 I=64 ag=72 B=137 D)

Ջերմնոտ մի էր բազումաւրեայ եւ խրատեցին զնայ, թէ գնայ դուռն քաղաքին. եւ առաջին մարդն, զոր տեսանես, ասայ առ նայ, թէ քոյդինձ եւ իմս քեզ. եւ ահայ գար ուրուկ մի, որ շարաւներթար յանձնէ նորա. եւ նայ դողաց յահէն եւ ասաց. ո՞վ եղբար, Բ. քոյդ քեզ եւ իմս ինձ . Ա. հայեացյԱստուած:

Ցուցանէ առակս, թէ գայսատանայ եւ սկսանի անյուսել քեզ մեղս եւհեռացուցանէ զքեզ յԱստուծոյ. որպէս եւ ինքն եղեւ. դու յանժամ ասայ, թէ քո անհաւատութիւն քեզ. իսկ եսթէպէտ մեղաւոր եմ, բաց զԱստուած ոչ կարեմ ուրանալ. զի անդադար կոչէ զիս քաղցրութեամբ. եւ ես թողումզմեղս իմ եւ յուսով երթամ առ տէր Աստուած փրկիչնիմ։