Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ը. ՄԻԱՅՆԱԿԵԱՑ ԵՒ ԳԱՄԲՌ ՇՈՒՆ
(8 V=8 I=46 ag)

Էր մինայկեց մի սահմանգեղջի միոյ. եւ ասդմամբ չարին անկաւ շնութիւնոլով ժամանակս. եւ տանուտէր մի եբեր շուն մի գամբռեւ սաստիկ ուժեղ, որ բոլոր գիշերն զգեղն բոլորպահէր գազանաց. գայր միայնայկեցն գիշերի շնալեւ պատահեցաւ նմայ շունն այն յեզր գեղջին. գամփաց 'իվերայ եւ էխած եւ վարեաց զնայ մինչեւ խուցն իւրեւ բազում վէրք հասուց նայ նեղութիւն. եւ նայէմուտ խուցն իւր եւ փակեաց զդուռն. եւ զղջացաւմիայնայկեացն եւ ասէ լալով եւ հառաջանաւք. տէր իմեւ Աստուած իմ, որ այս բազում ժամանակ է, որ ոչերկեայ եւ ոչ զարհուրեցայ քէն` սպառնալեաց եւ'ի տանջանաց դժոխոց եւ այս աւր գամբռ շանէնվախեցայ եւ երկեայ եւ փախուցեալ ոչ կարացի շնալ. արդ ողորմեայ ինձ Քրիստոս. եւ խլեայ զիս ձեռացսատանայի. եւ նոյն ժամն էթող զնայ դեւնպոռնկութեան, որ զղջացաւ եւ ապայշաւեաց:

Ցուցանէ առակս, թէ շատմարդիք ապրին մեղաց եւ դժոխոց յահէ [աւրի]նացեւ յամաւթոյն եւ նախատանաց:

Ըա. 11 C Էր միակէց մի բնակեալ'ի սահմանս` շէն գեղջ մի. եւ ազդմանէ չարինսատանայի սիրեաց աղջիկ մի շէնն եւ բազումժամանակս շնայր պոռնկութեամբ. եւ ունէր տանուտէրմի գեղն գամփռ շուն մի. եւ էր պահող սաստիկ. զբոլոր գեղն պահեր. եկաւ միակեցն, որ շնայր գիշերնյետ այն կնոչն. եւ պատահեցօ նմայ շունն յեզրգեղջին եւ գամփռեաց վերայ նորայ եւ եխած զնա եւարիւնն ճապաղ արար եւ բազում վէրք արար նայ եւնեղութիւն եւ վայրեաց զինքն. եւ նայ դարձօարունայթաթախ եւ լալով եմուտ խուցն. փակեացզդուռն. զղջացօ եւ անկօ առաջի սրբութեանց Աստուծոյ. լայր եւ յառայջէր եւ կոծէր զգործքն եւ վայ տայրանձինն եւ ասէր. այս բազում ժամանակ է, որ շնացայ եւչերկեայ յԱստուծոյ դատաստանացն եւ ոչզարհուրեցայ դառն դժոխոցն եւ յայններելիտանջանացն. եւ այսօր գամփռ շանէ մի զարհուրեցայեւ ոչ կարացի շնալ. արդ ողորմեայ ինձ Քրիստոս. եւխլեայ զիս ձեռաց սատանայի վասն քոԱստուածութեանդ. եւ նուն ժամայն եթող զնա դեւնպոռնկութեան. զի զղջացաւ եւ դարձօ յԱստուած:

Ցուցանէ առակս, թէ շատմարդիկ կապրին հետ մեղաց եւ դժոխոց` յահէ եւսպառնալեաց թագաւորաց եւ առաջնորդաց եւ յամօթոյմարդկան եւ նախատանաց. զի աստնորի ամօթս առձեռանէ եւ Աստուծոյ ահն անտես է մարդկաց աչաց. զիմարդուն ահն ծածկէ զԱստուծոյն։