Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԴ. ԿԱՔԱՒ ԵՒ ԱՒՏԱՐ ՁՈՒ
(34 V=33 I)

Կաքաւն գողացաւ զձու միւսկաքաւին եւ դնէ բուն իւր. եւ իբրեւ հանէ զձագերնիւր. եւ լսէ աւտար հաւկիթին ձագն զձայն մաւրն իւր, թողու զնայ, որ գողացաւ, եւ երթայ առ մարն իւր:

Ցուցանէ առակս, թէ սատանայգողանայ զմարդն մեղաւք յԱստուծոյ տղայութիւնկամ ծերութիւն ուրացութեամբ կամ շնութեամբ կամամենայն չարչարաց մեղաւք եւ տանի դժոխս. իսկյորժամ լսէ մեղաւորն զձայն Քրիստոսի արարչինիւրոյ, որ կոչէ զնայ յապաշխարութիւն. նա թողուզմեղս եւ զսատանայ եւ դժոխս. եւ երթայ ցնծութեամբեւ ուրախութեամբ առ Քրիստոս յուսով, ապաշխարութեամբն եւ արտասուաւք եւ Քրիստոսի փառքյաւիտեանս ամէն։