Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ժ. ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼ ԱՌԱԿՔ ՈՒՍՏԵՔ ՈՒՍՏԵՔ

ՅԿԹ. ԵՐԿՈՒ ՄՇԱԿՔ
(K, էջ 22ա)

Արդ` երկու էին մշակք 'իմիում քաղաքի. մինն սերմանեաց եւ հնձեաց սակաւ եւանսուրբ։ Իսկ միւսն հեղգացեալ բնաւ ոչ սերմանեացեւ ոչ հնձեաց. եւ եկն սով մեծ վերայ նոցա. արդ ո՞ոք նոցանէ գտանէ կերակուր. ասէ եղբայրն. որգործեաց զսակաւ սերմանս։ Ասէ ծերն. այսպէս եւ մեքսերմանեսցուք սակաւ, թէպէտ եւ ոչ իցէ սուրբ. զի միսով սատակեսցէ զմեզ։