Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԶ. ԱՅԾ ԵՒ ԳԱՅԼ
(147 ag=12 D)

Ասի յառակաց, թէ այծ մի վերայ բարձր պատին կայր նստած. եւ գայլ մի եկն նստաւ յատակս պատին. հայեցեալ ընդնա` այծն ասէ. սիրտ կուզէ. որ իջնում վայր եւեղջերովս զայն գայլին փորն պատառեմ։ Յայնժամ ասէգայլն. երանի էր իմ աչացս, որ տեսանէի, թէ այծն գայրեղջերովն` զիմ փորն պատառէր։ Ցուցանէ առակս. թէանիմաստ մարդն տեսանէ զինքն, կարծէ յաղթող գոլմեծամեծաց` յաղթեալ ձեռս նոցա անկանի, յայնժամերեւի տկարութիւն նորա։