Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԸ. ԱՅՐ ԵՒ ՄԵՂՐԱԿԱԹ ԾԱՌ
(58 V=56 I=121ag)

Ծառ մի բարձր յոյժ եւտերեւքն նորա մեղր կաթեցուցանէին. եւ այր մի ելեալ'ի նմայ լզէր զտերեւն. եւ մկունք բ. հատանէին զծառն. եւ կայր առաջի ծառոյն գուբ մի սոսկալի եւ ահագինվիշապ մի նմայ. եւ այրն այն ոչ երկնչէր եւ ոչդադարէր լեզելոյ զտերեւն:

Ցուցանէ առակս, թէ ծառնժամանակս եւ մեղրն նմայ մեղքն է կամ հեշտութիւն, զոր գործեմք լեզուաւք. եւ մկունքն տուն է եւ գիշերն, որ հատանեն զժամանակս մարդոյ. գուբն գերեզմայն է. եւ վիշապն մահն է. վայ մեզ. որ հեշտացեալ եմք մեղսեւ ոչ վախեմք յայսմանէ, որ կան առաջի մեր։