Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. ԱՒՁ ԵՒ ՀՈՂԱԳՈՐԾ
(70 V=68 I=71 ag=142 D)

Աւձն եղեւ ընդեկնոսհողայգործի միոյ. եւ եկեալ գետ ինչ առեալ ծոցիւր զաւձն անցին ընդ գետն եւ աւձն ոչ կամեցաւելանել ծոցոյ նորա. եւ գնացին դատաստան բազումդատաւորս. եւ ոչ արարին դատ մէնջ նոցա. եւ եկեալառ աղուէսն ասեն. արայ մեզ դատաստան. իմացաւաղուվէսն զպաճառն եւ ասէ. միայկանի դատաստան ես ոչկարեմ առնել. ել աւձ դու ծոցոյն եւ երես յերեսասացէք ինձ զբանս ձեր. եւ իբրեւ ել աւձն ծոցոյնորա եւ գնաց կանկեցաւ, ակն արկեաց աղուէսնհողայգործին, թէ հար զնայ մասուսովդ, որ ձեռք է, եւ սպան. եւ նա հարեալ սատակեաց զաւձն եւ սկսաւգալարել. գայ աղուէս եւ խաթովն ողորդէ զաւձն եւ ասէ, թէ սննդեկնոս ես, դու այսպէս ողորդ կացիր:

Ցուցանէ առակս, թէ պէսպատրաստ կացիր նենգաւոր մարդոյ. եւ մի շահիւմիաւորութիւն առներ ընդ նոսա։ Դարձեալ եւ առակսայս ցուցանէ, թէ զչարն եւ զնենգաւոր մարդն ողորդէդատաւորն եւ թագաւորն եւ ամենայն ոք, որ վերայկացոյ լինի. եւ տանուտէրն եւ մեծայմեծքն:

Հա. 19 C Այր շինական մի էառզլուծքն ու գնաց կուցելէր զարտն, եհան զչուխայն ուզհացն ու եդիր վերայ եւ արար զիւր բանն, մինչեւքաղցեաւ եւ լուաց զերեսն եւ եկն առնուլ զհացն. եբացզհացն եւ ետես օձ մի կտուտել, եթող եւ փախեաւ. ձայնեաց օձն եւ ասէ առ նայ. ա՞յ եղբայր, մի վախենայր. արեկ առ իս, որ լինենք սնդիկնոս, որ երդնում քեզ ուդու ինձ, որ նենգութիւն չ'լինի մեր մէջս. հաւատացայրն. եւ երդուան մէկ մէկի հետ. ասէ այն մարդն, թէհրամայեցէք, սնդիկնոս. որ երթամք մեր տունն. տեսզիմ տղայքն եւ պատուեմ զքեզ կաթամբ. եւ գնացին. հանդիպեցաւ գետ մի. մտաւ մարդն, որ անցանէր. ասէ օձն. սնդիկնոս, առ գիրկտ զիս. դարձօ էառ զինքն գիրկն. սահեցաւ եւ մտաւ ծոցն, պատատեցաւ զանձամբն եւ էած'ի յիրար. եւ այն մարդն մերձ է մեռանել. եկաց բազումժամանակս եւ գնաց մարդն առ բազումս. եւ ոչ արարինդատաստանս. եւ եկեալ առ աղուէսն եւ ասէ. արայդատաստան. իմացօ աղուէսն զպատճառն եւ ստեաց զմարդնեւ թովեաց զաւձն եւ ասէ. միականի դատաստան ոչ կարեմառնել. ել ծոցոյդ եւ երես ընդ երես ասացէք ինձզբանս ձեր. իբրեւ ելաւ աւձն ծոցոյն եւ կանգնեցաւ, աչաւք արար աղուէսն մարդոյն. եւ նայ եհար եւ սպանզաւձն մասուսովն, որ կայր ձեռին. եւ սկսաւ օձնգալարել. գայ աղուէսն եւ թաթովն մեկնեաց զօձն եւասէ. եթէ սնդիկնոս լինես, դու այսպէս ըղորդ կացիր:

Ցուցանէ առակս, թէ նենգաւորեւ անիրաւ մարդէ զատ կաց եւ պատրաստ կաց. եւ այլցուցանէ, թէ մարդն քանի մանուկ է, հետ մեղաց շրջի. եւ յորժամ ծերանայ եւ յուժոյ պակասի, ոչ պահոց է եւոչ աղօթից, յայնժամ կուղորդի հետ Աստուծոյ։