Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԷ. ԼԵԶՈՒԱՆԻ ԿԻՆ
(5 ԲԵՐԼ. 95)

Եւ գեղի միում վերայճանապարհին կայր . Բ. վէմ բարձրայգոյն. հանդէմպմիմիեանց ելանէին հանապազ. եւ այն գիւղ կայր . Բ. անըզգամ լեզուանի կին. հակառակ միմեանց ելանէինհանապազօր մի վերայ վիմաց եւ կռուէյին մինչեւերեկոյ. եւ ասէյին միմեանց բազում զազիր բանս եւխայտառակութիւն. եւ անըզգամ կնոջ մէկին հարսնունէր. եւ ասէ ընդ ըսկեսուրն, թէ այսօր ես երթամ. քոտեղն կըռվիմ հետ կընկան. եւ ասէ ըսկեսուրն. ոչ կարեսկըռուել. նա յաղթէ զքեզ. եւ ասէ հարսն. ես քան զ[ք]եզլաւ վարպետ եմ եւ յաղթեմ զնայ. եւ ասէ սկեսուրն` երթեւ գնացեալ ել վերայ վիմին. եւ եկն կինն անըզգամելեալ միւսն վէմին (այսպէս). եւ եկն կին անըզգամելեալ միւս վէմն. ասաց վերայ հարսին աշխարհիսբազում խախկութիւն եւ հարսն բնաւ չի խօսեցաւ. այնչափ վայրապար հաչեաց. սրտայբեկ եղեալ նախանձուանկեալ վայր սատակեաց։ Այս է հրաման աւետարանի, որ ասէ. յաղթէ բարեաւ զչարն կամ մի կալ հակառակչարի: