Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԱ. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԵՒ ՄԵՐԿ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐՔ
(152 I=18 ag=55 F)

Աղէկսանդր հանդիպեցաւ աւրմի յանջրդի բնակ աշխարհիս իմաստասէրք . Բ. աշխարհէփախուցեալք մերկ մարմնով եւ կերակուր նոցա էր կաթեւ բրինձ. ասաց. աւթեցէք եւ դարձեալ եկէք մաւտ յիսեւ տամ ձեզ բազում ինչս. եւ ասացին իմաստասէրքն, թէմէկ խնդիրք ունիմք, զայն կատարես, մեք հետ քեզ կուգամք. ասէ թագաւորն` զի՞նչ. նոքա ասեն, թէանմահութիւն կարե՞ս տալ. ասէ թագաւորն զայրացմամբ, թէ ոչ էք իմաստասէրք. ես մարդ եմ մահկանացու եւ ոչկարէմ տալ անմահութիւն եւ մարդս զոր ինչ ունի, զայնկարէ տալ մարդու եւ զոր չունի, զիա՞րդ կարէ տալմարդու. եւ ասացին իմաստունքն. թէ յիրաւի գիտես, որմահկանացու ես եւ ընդ է՞ր զաշխարհս կու աւիրես. եւասէ թագաւորն. ես չեմ աւիրել. Աստուած տեսաւ, որամենայն մարդ ճանապարհէ ելաւ եւ քան զիս այլչկայր չար եւ վատ, նա՛ զիս ձեռն եառ եւ աշխարհսենով կու խրատէ, որ ճանապարհ գան. եւ հաւանեալիմաստասիրացն թագաւորէն բան եւ աւրհնեցինզԱստուած։