Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԲ. Ի ԲԱՆ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 16, 3 (35 F)

Ի բան աւետարանին որ ասէանտեսն. գիտեմ, զինչ արարից. որ հոգոյն էթող զկէսնեւ մարմնոյն հնգէն զմէկն . ՃԵ. ն զկատարելութիւնմեղացն նշանակէր. զի . Ճ. կատարեալ թիւ է. կէսն եւկամ . Ե. էն զմէկն ոչ թէ զմեղացն թողութիւն ասէ. զի 'իզղջանալն եւ խոստովանիլն թողվաւ մեղքն. այլապաշխարանացն կէսն է, որով յեկեղեցի յիշվինյամենայն աւուր։ Դարձեալ յորժամ խոստովանիլնթողվի մեղքն, զի՞նչ կարօտութիւն կայ հաղորդելոյ. զիհաղորդութիւնն զմոռացածն մեղքն մաքրէ ըստ յ"մն, որ ասէ Յոհանէս Կաթուղիկէքն, թէ մարմին եւ արիւնՈրդոյն Աստուծոյ սրբէ զմեզ յամենայն մեղաց մերոց։