Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԷ. ՏԵՍԻԼ ՎԱՍՆ ԴԺՈԽՈՑ
(14 F)

Սուրբ հայր մի դժոխոցն ահէն ոչ յաղօթք եւ ոչ սաղմոս եւ յոչ ինչ գործչէր հանգչիլ եւ խնդիրք արար յԱստուծոյ, թէ սակաւ մի դժոխոցն ցուց ինձ եւ հրամանաւ Աստուծոյ հրեշտակ մի տարաւ դուռն դժոխոցն. եւ տեսեալ մարդ մի վերայ դռանն անկած էրեսք վեր եւ փորն ուռէցած եւ ծառ մի փորն բուսեցած յոյժ մեծ եւ յամէն ճէղ մարդ մի յոտիցն կախ եւ էրեսն վերայ բոցուն եւ կու աղաղակէին, թէ ո՞ւր ես մահ. զմահ խնդէին եւ ոչ գտանէի[ն]:

Եւ այս է միտքն, որ այն մարդն շահառու էր եւ ագահ եւ արծաթայսէր. ինքն եւ իւր նմանքն յայնպիսի տանջանս են գնալու։